Contact met onze stakeholders

Alleen samen kunnen we onze missie waar­maken. Met alle collega’s en onder­nemers natuurlijk, en ook met boeren, telers, onze leveran­ciers, andere bedrijven en overheden. En natuurlijk onze klanten. Door samen te werken en te luisteren kunnen we onze missie versnellen en meer impact maken.

We staan midden in de samen­leving en vinden het vanzelf­sprekend dat we verant­woorde­lijk­­heid nemen voor onze impact. Door in gesprek te gaan met belang­hebbenden, in overleg te blijven met onze collega’s en te onder­zoeken wat van belang is voor de continuïteit van ons bedrijf, besluiten we op welke onder­werpen we onze inspanningen richten. Onze materiële onder­werpen – simpel­weg de onder­werpen waar we ons vooral op richten - bepalen we door de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. De resultaten van onze materiali­teits­analyse uit 2020 zijn weer­gegeven in de materialiteitsmatrix. Een overzicht van onze belangrijkste stakeholders en de manier waarop we met ze in contact blijven, staat in de GRI Content Index.