Ketentransparantie

Beter eten verbindt. Dat gaat ook over weten waar je eten vandaan komt. En dat gaat verder dan alleen de supermarkt. Al onze producten komen ergens vandaan. Soms van dichtbij en soms van verder weg, maar altijd zijn ze onderdeel van een keten, van leveranciers tot boeren of telers. Wij zijn afhankelijk van de oogst van boeren over heel de wereld en we willen onze verantwoordelijkheid nemen om iedereen in de keten eerlijk te behandelen. En we bieden onze klanten zoveel mogelijk transparantie over onze ketens, zodat ook zij zich verbonden kunnen voelen met waar onze producten vandaan komen.

In dit hoofdstuk…

Weten waar onze eigen merkproducten en grond­stoffen vandaan komen en onder welke omstandig­heden (voor mens, dier en natuur) ze geproduceerd worden. Dat noemen we keten­transpa­rantie. Inzicht in onze ketens is cruciaal om beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Want alleen als we weten waar onze producen vandaan komen, kunnen we ont­dekken waar en hoe we kunnen verbeteren op bijvoor­beeld duurzaam­heid en productveiligheid.

Onze toeleveringsketen ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: 

 • Boer en grondstoffen: Het telen en verbouwen van grondstoffen of het houden van vee voor de productie van grondstoffen, zowel dichtbij als ver weg. 

 • Productie en transport: Grondstoffen worden gesneden, ingrediënten samengesteld, bereid en verpakt om vervolgens de producten richting distributie­centra te vervoeren. 

 • Medewerkers en bedrijfsvoering: Producten worden met alle zorg behandeld door onze medewerkers in distributie­centra, HUB’s, Home Shop Centers, Pick Up Points en natuurlijk onze winkels. 

 • Klanten: Producten belanden bij de klant via winkels in de buurt, onderweg of bezorging. De klant kan gerust genieten van veilig voedsel dat wordt geproduceerd met respect voor mens, dier en natuur.

   

Ontwikkelingen op het gebied van onze medewerkers en eigen bedrijfsvoering zijn terug te lezen in ‘De missie van Albert Heijn’. Daarnaast komen onze distributie­centra, logistiek en winkels ook terug in ‘Beter eten is de wereld beter achterlaten’. Onze klanten hebben de focus in ‘Beter eten is beter leven’. De eerste 2 onder­delen van de keten zullen met name aan bod komen in ‘Beter eten is de wereld beter achterlaten’ en in dit hoofdstuk over ketentransparantie.

  

Ons beleid voor keten­­transparantie

We verkopen bij Albert Heijn bijna 10.000 eigen merkproducten en meer dan 40.000 pro­ducten in totaal. Deze verse, houdbare en non-food producten halen we van zo dichtbij mogelijk en zo ver weg als nodig. 50% van onze verse groente- en fruit­producten komt uit Nederland en 23% uit de rest van Europa. Naast Nederland, zijn producten ook afkomstig uit tien­tallen andere landen waar ze op duizenden plekken geteeld of geproduceerd worden. Productie­locaties van onze eigen merk­producten zijn terug te vinden op deze wereldkaart (new window).

We willen dat beter eten bereikbaar is voor iedereen. Dat betekent dat al onze klanten met een gerust hart boodschappen kunnen doen. Daarnaast willen we dat beter eten ook zorgt voor een beter leven voor onze medewerkers, boeren en voor telers binnen onze ketens. Want de hoeveelheid verschillende producten die we verkopen, brengt verantwoordelijkheid met zich mee voor mens, dier en natuur. Daarom maken we duidelijke afspraken met onze leveranciers en kiezen we voor een zo transparant mogelijke samen­werking in de gehele keten. We zetten vooral in op onze eigen merk­producten omdat we daar afspraken kunnen maken binnen de hele keten. Van leveranciers van eigen merk­producten verlangen we niet alleen certificering op het gebied van voedsel­veiligheid, maar ook volgens milieu- en sociale standaarden. Dit laatste zien wij als een basis voor met name hoog-risicogebieden en risicogrondstoffen.

Om klanten te helpen met het kiezen voor producten die bijvoorbeeld duurzamer of met meer aandacht voor mensen­rechten geproduceerd zijn, maken wij gebruik van keurmerken. Zo kan iedereen gemakkelijk kiezen voor beter eten. Er zijn inmiddels ontzettend veel keurmerken. Om te voorkomen dat de klant hierin verdwaald raakt en om onze impact te vergroten, zetten wij in op een selectie van keurmerken. Als basis nemen wij de top­keur­merken geselecteerd door Milieu Centraal. Deze zijn onafhankelijk beoordeeld, en zijn daarom een betrouwbare keuze voor klanten.

Keurmerken die op onze eigen merk­producten terug te vinden zijn, komen uit de top 10 van Milieu Centraal: Biologisch, MSC, ASC, Rainforest Alliance, Fairtrade, BLK 2 sterren en BLK 3 sterren. Ook werken we met PEFC/FSC om onze eigen merk­producten en ver­pakkingen te verduurzamen.

Eisen voor duurzaamheid

Onze eisen voor duurzaam­heid gaan verder dan de keur­merken die een klant terugvindt op onze eigen merk­producten. Albert Heijn is onder­deel van Ahold Delhaize. Naast deel­name aan inter­nationale afspraken heeft Ahold Delhaize een eigen beleid voor mede­werkers, leveran­ciers en hun toe­­leveran­ciers. Het Ahold Delhaize-beleid is een belangrijke basis voor ons eigen duurzaamheidsbeleid. 

In 2020 stelde Ahold Delhaize na overleg met interne- en externe belang­hebbenden bijvoorbeeld een lijst samen met prioritaire mensen­rechten­thema’s. Dit zijn onderwerpen waar het risico op misstanden in onze ketens het grootst is en de meeste impact heeft. Daarom geven wij als Albert Heijn, en onderdeel van Ahold Delhaize, aan deze mensen­rechten­thema’s prioriteit: veilig­heid en gezondheid, inkomen, vrijheid van vereniging, vrouwen­rechten, gedwongen arbeid en kinder­arbeid, en discriminatie en intimidatie. In 2021 trainden we alle Albert Heijn-inkopers op het gebied van duurzaamheid, inclusief een focus op mensenrechten aan het begin van onze ketens.

Wij vragen alle leveranciers van eigen merk­producten de Ahold Delhaize Standards of Engagement (new window) te ondertekenen. Dit zijn gedragsregels voor leveranciers die Ahold Delhaize en dochter­bedrijven, waaronder Albert Heijn, stellen aan alle productie­ketens. Nieuwe producten of leveranciers worden alleen toe­gevoegd als ze hieraan voldoen. Voor leveran­ciers in hoog risico­landen (landen waar de bescherming van mensen­rechten niet vanzelf­sprekend is) gebruiken wij certificering van sociale standaarden om na te gaan of de leveran­ciers voldoen aan onze Standards of Engagement.

Daarnaast heeft Albert Heijn aanvullende eisen voor bepaalde grond­stoffen of producten met een hoog risico – naar aanleiding van onze risico­analyse – waaraan leveranciers ook moeten voldoen. Deze zijn vastgelegd in onze eisen voor duurzaamheid (new window).

Alle product­specificaties (ingre­diënten, voedings­waarden, informatie over duurzaam­heid, product­veilig­heid en herkomst) leggen we vast in ons systeem en daarnaast werken we met ImpactBuying (new window) (voorheen SIM Supply Chain Information Management) om de controle op certificeringen te borgen.

In 2019 hebben wij een due diligence-aanpak opgezet om de ketens van producten uit risico­landen te onderzoeken. Due diligence is een continu proces. Het start met een risico­analyse en eventueel een keten­onderzoek. Hierbij worden potentiële en daad­werkelijke risico’s en negatieve effecten voor mens en natuur geïdentificeerd en beoordeeld. Ook worden prioriteiten gesteld, want sommige problemen zijn ernstiger en groter dan andere. Vervolgens stellen we een actie­plan op en werken we met onze leveranciers en andere partijen samen om te zorgen dat negatieve effecten worden aangepakt en zoveel mogelijk worden voor­komen of verminderd. Meer informatie over onze aanpak op due diligence en mensen­rechten lees je in het Albert Heijn mensen­rechten due diligence rapport 2021 (new window).

Risicoanalyse

De beoordeling van mogelijke risico’s voor onze eigen merkproducten doen we jaarlijks op basis van een risicoanalyse. In 2021 deden we dit voor het eerst met behulp van de Ahold Delhaize risicotool. Naast een aantal milieu­onderwerpen zoals ontbossing, pesticides en water zijn ook de prioritaire mensen­rechten­thema’s hierin opgenomen.

Belangrijkste producten en hoog risico grondstoffen

Voor onze top 15 belangrijkste producten en grondstoffen onderzoeken we of de mogelijke risico’s worden afgedekt door Albert Heijns bestaande certificeringseisen of niet. Op basis van de resultaten bepalen we waar extra stappen nodig zijn.

Onze top 15-producten en grondstoffen zijn geselecteerd omdat het produceren van deze producten een grote impact heeft op mens, dier en/of natuur, en we ze in grote volumes verkopen. Voor de eerste 8 is het beleid gericht op verduur­zaming vastgelegd in de pro­gram­ma's onder het Beter voor Natuur & Boer-programma. De laatste 7 beschouwen we als onze meest kritische grondstoffen; ze komen vaak uit risicolanden en kennen daarmee significante milieu en/of mensen­rechten­risico’s in de keten. Voor deze grondstoffen zijn aanvullende specifieke eisen voor duurzaamheid opgesteld. 

1. Groente 

2. Fruit 

3. Rundvlees 

4. Varkensvlees 

5. Kippenvlees 

6. Eieren 

7. Zuivel 

8. Kaas 

9. Vis 

10. Cacao 

11. Koffie 

12. Thee 

13. Palmolie 

14. Soja 

15. Papierwaren

Beter voor Natuur & Boer voor producten uit Nederland

We vinden het belangrijk dat er toekomst­perspectief is voor onze boeren nu, maar ook voor de volgende generaties. In onze Beter voor Natuur & Boer programma's werken we daarom samen met onze boeren en telers in lang­lopende samen­werkings­verbanden. Een unieke, directe samen­werking waarin we gezamenlijk investeren in het verduur­zamen van de ketens van onze vers­producten, groente, fruit, zuivel en vlees. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elke seizoen. Nu en in de toekomst. 

Binnen deze programma’s leggen we de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en duurzaamheid. Ons Beter voor Koe, Natuur & Boer programma is zelfs benoemd als top­keurmerk door Milieu Centraal. Dit hopen we ook voor onze andere programma’s te behalen. Alles over Beter voor Natuur & Boer vind je hier.

Vrouwenrechten

Eén van de uitkomsten van de risico­analyse is dat er vaak niet genoeg aandacht is voor gender­ongelijkheid bij certificering. We vinden het van groot belang dat vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen en gelijkwaardig worden behandeld, zowel in onze eigen organisatie als in onze productie­ketens. Daarbij zien we dat vrouwen in ketens met een hoog mensen­rechten­risico, helaas nog vaak te maken hebben met ongelijkheid en mensen­rechten­schendingen. In 2021 publiceerden we een statement over vrouwenrechten (new window) om aandacht te geven aan de rechten van vrouwen binnen Albert Heijn en in onze ketens.

Arbeidsmigranten

Uit de risicoanalyse bleek ook dat mogelijke risico’s voor arbeidsmigranten niet altijd voldoende zijn belicht. In sommige landen zijn veel arbeidsmigranten werkzaam en soms maken werkgevers misbruik van de situatie door hen minder te betalen dan het wettelijk minimumloon. Hierbij kan het om hoog risicolanden gaan, maar ook om landen met een minder hoog risico. We gaan op zoek naar een manier om mogelijke risico’s met arbeids­migranten beter te identificeren. 

Ontbossing en landconversie

Bossen houden onze aarde gezond; ze beschermen de natuur en beschermen ons tegen klimaat­verandering. Daarom zetten we ons in om ont­bossing en land­conversie waar mogelijk te voor­komen. Zo zijn we via Ahold Delhaize aangesloten bij de doel­stellingen van de New York Declaration on Forests. Verschillende belang­rijke aanjagers van ontbossing zijn gelinkt aan landbouw: rundvlees, soja, palmolie en hout/papier productie. Daarom hebben wij ons beleid hierop het afgelopen jaar op een aantal punten aangescherpt.

Beleidswijzigingen 2021

Naar aanleiding van de risicoanalyse hebben we een aantal wijzigingen in onze eisen voor duur­zaam­heid doorgevoerd.

Rundvlees uit Brazilië

Rundvlees is één van de grootste oorzaken van ontbossing en landconversie van gevoelige ecosystemen. We zijn dan ook al langer in gesprek met onze leveranciers om transparantie te bieden over de herkomst van hun rundvlees en de condities waaronder dit geproduceerd wordt. Omdat we geen enkel risico willen lopen op ontbossing in onze rundvlees­ketens, besloten we in 2021 om Braziliaans rundvlees volledig uit te faseren binnen zowel eigen merkprodcuten als A-merkproducten. Dit houdt in dat wij geen rundvlees uit Brazilië meer gaan verkopen. We zijn op zoek naar alternatieven uit andere regio’s. We hebben de voorkeur voor rundvlees uit Nederland, maar mogelijk wijken we uit naar andere EU-landen. Het heeft altijd onze voorkeur om risico’s samen met onze leve­ran­ciers te verbeteren. Alleen als dat niet mogelijk is, nemen wij de zware beslissing om een product uit te faseren.

Soja

Meer dan 95% van de soja die verwerkt wordt in onze ketens, zit in het veevoer van kippen, varkens en andere dieren die worden verwerkt in dierlijke producten. Soja is een belangrijk onderdeel van veevoer omdat het een hoog eiwitgehalte heeft. Maar om soja te kunnen verbouwen worden wereldwijd grote stukken bos, savanne en weidegebieden omgezet in soja-akkers. Dit is onder andere bedreigend voor de biodiversiteit en voor bestaans­middelen van plaatselijke gemeenschappen.

Al sinds 2017 dekken we jaarlijks 100% van het volume van hoger risico soja door inkoop van zogenaamde RTRS-credits. RTRS is een standaard voor verantwoorde soja die wordt ondersteund door zo’n 200 soja­producenten, -handelaren, -verwerkers, voedings­middelen­bedrijven, banken en maatschappelijke organisaties. Eén RTRS-credit staat gelijk aan 1 ton duurzaam gecertificeerde ton soja, en zo steunen we verantwoorde productie.

In 2021 zetten we een volgende stap en hebben we toegezegd om helemaal geen soja meer te accepteren die in verband gebracht kan worden met ontbossing of landconversie die na 1 januari 2020 heeft plaats­gevonden. We werken samen met onze leveranciers en alle schakels in onze keten om dit waar te kunnen maken. Met deze toezegging bouwen we voort op het werk dat we zijn begonnen met True Code. True Code gebruikt een open source unieke identificatie­code om locaties die gelinkt zijn aan specifieke producten, door de keten heen te kunnen identificeren. Dit is een eerste stap in het transparant maken van de keten van soja die verwerkt wordt in onze producten.

We kunnen dit niet alleen en werken dan ook graag samen met onze leveranciers en de boeren en handelaars van soja om dit doel te realiseren. Om deze toe­zegging op grote schaal te kunnen realiseren, is het ook belangrijk dat andere Nederlandse afnemers van producten die soja (in)direct bevatten, dezelfde toezegging gaan doen. Daarom werken we nauw samen met het CBL en andere retailers om een gezamen­lijke stap te zetten. In 2022 zetten we binnen Albert Heijn een volgende stap op monitoring, waardoor wij meer dan ooit weten over volume, herkomst en ketens van de soja in onze producten. 

Andere beleids­wijzigingen

 • Groente en fruit: Voor alle producenten/telers en boeren is de herziene en uitgebreide versie van het ‘AH-protocol voor residubestrijding’ verplicht. De nieuwe naam hiervoor is GROW.

 • Bloemen en planten: Alle bloemen en planten zijn 100% gecertificeerd volgens een door het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) gebenchmarkte certificering-standaard.

 • Vlees, vleeswaren en kip: Alle Nederlandse vleeswaren met kip of varken hebben minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk. Hetzelfde geldt voor alle konijnenvlees. Albert Heijn heeft toegezegd dat al het kippenvlees in 2023 minimaal 1 ster van het Beter Leven keurmerk heeft. Zie Dierenwelzijn voor meer informatie. 

 • Vis en schaaldieren: Van alle vis en schaaldieren is de visser of kweker bekend. Bij tonijn en Aziatische garnalen moet ook de vloot bekend zijn. In het geval van kweek­garnalen is het bijvoorbeeld de vloot die de vis vangt om te verwerken als vismeel/olie in garnalen­voer. Zie Dierenwelzijn voor meer informatie. 

 • Veranderingen door fusie Rainforest Alliance en UTZ:

  1. Cacao: Al onze eigen merkproducten die cacao bevatten zijn Rainforest Alliance (voormalig UTZ) of Fairtrade gecertificeerd.

  2. Koffie en thee: Al onze eigen merkproducten met 1% of meer koffiebonen of thee zijn Rainforest Alliance (voormalig UTZ) gecertificeerd.

  3. Hazelnoten: Al onze eigen merkproducten met een equivalent van 5% of meer hazelnoten zijn Rainforest Alliance (voormalig UTZ) gecertificeerd.

Certificering van eigen merkproducten

We willen dat beter eten bereikbaar is voor iedereen. Daarom worden leveranciers van eigen merk­producten op het gebied van voedsel­veiligheid en volgens sociale- en milieu­­standaar­den gecertificeerd; dat zien wij als een belangrijke basis.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is cruciaal. Daarom is een Global Food Safety Initiative (GFSI)-certificaat een belangrijk vereiste van onze eigen merk­leveranciers. In 2021 had 99% van onze eigen merk­leveranciers een geldig GFSI-certificaat. Ondanks deze certi­ficering waren er bij controle door de Nederlandse Voedsel- en Waren­autoriteit in 2021 in totaal 32 incidenten waarbij regel­geving niet werd nageleefd. In 8 gevallen leidde dit tot een waar­schuwing, in 24 gevallen tot een boete. Deze incidenten hadden geen gevolgen voor onze klanten. In 2021 waren er 33 publieke terug­haal­acties, waarvan 15 eigen merk­producten en 18 A-merk­producten, waarbij klanten zijn gewaar­schuwd om producten niet te consumeren of te gebruiken. 

Sociale certificering

Arbeids­omstandig­heden kunnen sterk ver­schillen over de hele wereld. Soms  vormen arbeids­omstandig­heden helaas een risico voor de gezond­heid en veilig­heid van werknemers. Amfori heeft een onafhankelijke lijst met risico­landen samen­gesteld waar de bescherming van arbeids­omstandig­heden niet vanzelf­sprekend is. Van leveranciers die in een risico­land produceren, vragen we van de betreffende productie­­locatie altijd een Business Social Compliance Initiative (BSCI) audit (of vergelijkbaar alternatief).

In 2021 had 95% van onze leveran­ciers in risico­landen een geldige BSCI-audit (of vergelijk­baar alternatief) van de productie­locatie. In 2020 en 2021 konden veel inspecties door Covid-19 niet door­gaan, maar inmiddels is dit proces op veel plekken weer gestart. We streven ernaar dat in 2025 alle leveran­ciers een geldige BSCI-audit (of vergelijkbaar alternatief) op hun productie­locaties hebben.

In 2021 vonden we tijdens audits bij 5 leveran­ciers een zogenaamd breek­punt (bijvoor­beeld geblok­keerde vlucht­wegen). Dit is bij minder dan 1% van alle inspecties. Gelukkig konden we al deze breek­punten samen oplossen, zodat we onze samen­werkingen met de leveran­ciers voort konden zetten. We zorgen liever voor verbetering bij een leverancier, dan dat we een samen­werking beëindigen.

Specifieke certificering

Naast voedsel­veiligheid en de standaard sociale certificering voor producten uit risicolanden, vragen we ook specifieke certificering voor een aantal grond­stoffen of producten. Hieronder vind je een overzicht van al deze gecertifi­ceerde producten en onze doelstellingen hierop.

Certificeringseisen kritische grondstoffen en producten

 

Indicator

2020

2021

Doelstelling 2025

Op schema?

Thee

% eigen merkthee dat thee bevat die is gecertificeerd door het relevante keurmerk

100%

100%

100% (2025)

 

Koffie

% eigen merkkoffie (Perla) dat is gecertificeerd door het relevante keurmerk

100%

100%

100% (2025)

 

Cacao

% eigen merkproducten dat cacao bevat die is gecertificeerd door het relevante keurmerk

100%

100%

100% (2025)

 

Cacao

% Delicata-eigen merkchocolade dat open chain cacao uit Ivoorkust en Ghana bevat die is geproduceerd a.d.h.v. de 5 principes van Tony's Chocolonely

79,2%

100%

100% (2021)

 

Palmolie

% volume palm- en palmpitolieproducten gecertificeerd tegen relevante keurmerk

100%

100%

100% (2025)*

 

Palmolie

% volume palm- en palmpitolieproducten RSPO segregated + mass balance gecertificeerd 

78,6%

87,9%

100% (2025)

 

Palmolie

% volume palm- en palmpitolieproducten RSPO segregated gecertificeerd 

66,8%

73,5%

100% (2025)

 

Palmolie

% volume palm- en palmpitolieproducten RSPO mass balance gecertificeerd

11,7%

14,4%

 

Palmolie

% volume palm- en palmpitolieproducten waarvoor RSPO-credits werden gekocht

21,4%

12,1%

-

 

Hazelnoten

% eigen merkproducten dat hazelnoten bevat die is gecertificeerd door het relevante keurmerk

95,8%

93,3%

100% (2025)

 

Soja

% volume hoger risico soja verwerkt in eigen merkproducten dat gedekt is door inkoop van RTRS credits

100%

100%

100% (2025)

 

Soja

% volume soja verwerkt in eigen merkproducten afkomstig uit hoger risicogebied (Zuid-Amerika) 

-

71,1%

-

-

Soja

volume soja (in metric ton) verwerkt in eigen merkproducten afkomstig uit hoger risicogebied (Zuid-Amerika)

-

140.765

-

-

Bloemen- en plantenstelen

% bloemenstelen en planten dat voldoet aan FSI (Floriculture Sustainability Initiative) Basket of Standards 

92%

94.5% (exclusief DEEN)

90% (2025)

 

Houtvezel­producten

% houtvezel eigen merkproducten dat duurzaam gecertificeerd is door het relevante keurmerk 

99,4%

100%

100% (2025)

 

Papier

% eigen merk papierwaren met EU Ecolabel 

65,5%
(19/29 producten )

75,8%
(22/29 producten )

-

 

Papier- en houtverpakkingen

% papier- en houtverpakkingen dat duurzaam gecertificeerd is door het relevante keurmerk 

26,3%

18,5%**

100% (2025)

 
 • * Wij hebben in 2021 veel werk gedaan om zorgvuldiger te analyseren welke producten palmolie/palmpitolie bevatten. Door het aansporen van leveranciers is het percentage gecertificeerde olie daardoor gestegen.
 • ** Relevante certificering voor verpakkingen gemaakt van papier of houtvezels zijn FSC / PEFC. Wij accepteren ook lager risico papier of houtvezels (grondstof wel gecertificeerd, maar Chain of Custody certificaat ontbreekt) of gerecycled materiaal. Het target van de stuurgroep ligt op 90%, daarom houden wij dit aan. In de praktijk ligt het percentage dus mogelijk hoger, door gebrek aan data van papier/houtvezel verpakkingen die voldoen aan de criteria: lager risico en/of gerecycled materiaal.

Certificering eigen merkwijn

Ons inkoopbeleid voor wijn is vooruitstrevend. We vragen alle wijnleveranciers en hun toe­leveranciers om certificering op het gebied van zowel sociale factoren als milieu. Daarnaast vullen leveranciers jaarlijks een vragenlijst in over hun gebruik van energie, water en andere grond­stoffen om ons meer inzicht te geven in de milieu impact van de keten. Begin 2021 hebben we leveranciers 2 jaar de tijd gegeven om te voldoen aan onze richt­lijnen. We zijn trots op de stappen die wij in het eerste jaar al samen met de leveranciers in onze keten hebben kunnen zetten. Daar­naast werden we in 2021 oprichtend lid van de Sustainable Wine Roundtable (SWR), om de agenda van wereld­wijde duur­zaam­heid in de wijn­handel verder vorm te geven.

 

2021

Doelstelling 2023

% wijn wereldwijd dat voldoet aan Albert Heijn duurzaam inkoopbeleid voor wijn

45% 

100%

% wijn wereldwijd dat voldoet aan Albert Heijn sociaal inkoopbeleid voor wijn

35% 

100%

Aardappel-, groente- en fruitketen

Groente en fruit is voor Albert Heijn een belang­rijke categorie – ook om beter eten bereik­baar te kunnen maken voor iedereen. Daarom nemen wij stappen om zo trans­parant mogelijk te zijn over de herkomst van deze producten en stellen we eisen waaraan alle aardappel-, groente- en fruit­producten moeten voldoen. Al onze wereldwijde groente-, fruit- en aardappel­productie­locaties zijn GLOBAL GAP (new window)-gecertificeerd. Dit certificaat heeft betrekking op voedsel­veiligheid en traceer­baarheid, milieu en gezondheid van werknemers. Ook voldoen alle productielocaties aan GROW, het Albert Heijn-protocol voor beheersing van residuen van bestrijdings­middelen. Daarnaast is Albert Heijn sinds 2012 aan­ge­sloten bij het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (new window) (SIFAV) van IDH (new window) (Initiatief Duurzame Handel). Dit convenant streeft – voor 2025 - naar onder andere implementatie van due diligence in de keten, verbetering van arbeids­omstandig­heden en leefbare lonen en het meten en verminderen van de ecologische voet­afdruk van producten. We hebben ons gecommitteerd aan de doel­stelling van het initiatief om 100% van het wereld­wijd ingekochte volume groente en fruit duurzaam gecertificeerd te hebben.

Duurzaamheidsdoelstellingen en voortgang aardappel-, groete- en fruitproducten (AGF)

 

Resultaat 2019 

Resultaat 2020 

Resultaat 2021 

Doelstelling

Productielocaties van onbewerkte AGF-producten Global G.A.P of SAI-FSA gecertificeerd (of equivalent) 

98,2%

99,6%

99,6%

100%

Productielocaties van onbewerkte AGF-producten zijn Global G.A.P GROW gecertificeerd 

98,8%

99,1%

99,6%

100%

Volume AGF eigen merkproducten uit hoger risico landen BSCI-gecertificeerd (of equivalent) 

97,4%

90,7%

95,2%

100%

Nederlandse telers dat gebruik maakt van online tool voor registratie bestrijdingsmiddelen (Agrovision/Teeltcentraal) 

92,6%

93,3%

94,1%

100%

Voor het verduurzamen van het vervoer van onze aardappel-, groente- en fruitketens werken we samen met onze leveranciers van groente en fruit uit Nederland en het buitenland. Onze leveranciers werken samen met telers aan het berekenen en verminderen van de CO2-uitstoot van productie, verpakking en het transport van hun producten.

De CO2-uitstoot van (vlieg)transport is hier bijvoorbeeld onderdeel van. Maar ook energie die nodig is om kassen te verwarmen draagt procentueel flink bij aan de CO2-uitstoot. Tegen onze intuïtie in, kan een bakje aardbeien uit een kas in Nederland daardoor een grotere CO2-voetafdruk hebben dan een bakje aardbeien uit Spanje, dat met de vrachtwagen naar Nederland is vervoerd. Veel producten van ver, zoals kiwi’s uit Nieuw-Zeeland en bananen uit Zuid-Amerika komen met de boot naar Nederland. Alleen als het niet anders kan, laten we onze producten met het vliegtuig vervoeren, zoals voor bijvoorbeeld haricots verts, groene asperges en sommige kruiden. Dit heeft te maken met de korte houdbaarheid van deze producten, terwijl boot­transport meestal meerdere weken duurt. Ook een deel van onze snij­bloemen, zoals rozen, worden met het vliegtuig vervoerd.

Samenwerking en initiatieven

Om op grote schaal duurzame verbeteringen te kunnen maken, is het belangrijk samen te werken. We werken samen met branche­organisaties en spelen een actieve rol in ver­schillende werk­groepen en samen­werkings­verbanden om duurzaam­heid te bevorderen, onder andere op het gebied van mensen­rechten. Albert Heijn is onder andere betrokken bij Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenanten voor Voedings­middelen en voor de Sierteelt­sector. Ook werken we onder andere samen met Tony’s Open Chain en The Seafood Taskforce.

In de loop van 2021 is Albert Heijn lid geworden van enkele nieuwe initiatieven:

 • Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) 

 • Floriculture Sustainability Initiative (FSI) 

 • Sustainable Wine Roundtable 

 • Better Cotton Initiative (BCI) 

IMVO Convenant Voedingsmiddelen

In 2019 ondertekende het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) namens Nederlandse super­markten het IMVO Convenant Voedings­middelen. Eén van de eerste afspraken waar wij ons aan hebben gecommitteerd is dat we ons gaan inzetten voor een leefbaar loon voor arbeiders in de bananen­teelt. Dit doen we samen met andere grote retailers, zoals Jumbo en Superunie.

Leefbaar loon bananen

Een leefbaar loon is een loon waarmee de kosten voor basisbehoeften zoals voeding, onderdak, kleding, onderwijs en medische zorg voor een gezin gedekt kunnen worden, plus iets extra’s voor onvoorziene omstandigheden. In risicolanden is het minimumloon niet altijd voldoende om deze kosten te betalen.

In 2021 hebben we bij 68% van de producenten van onze bananen (afkomstig uit Colombia, Costa Rica, Panama, Ecuador en Peru) berekend wat het verschil is tussen een leefbaar loon en de lonen die worden betaald. Dit verschil noemen we een leefbaar­loongat. Van alle producenten die werden onderzocht, was er bij 63% gelukkig geen sprake van een leefbaar­loongat. Bij producenten met een leefbaar­loongat gaat het om 36% van de medewerkers met een gemiddeld loongat van 9%.

In 2021 zijn we gestart met gesprekken met onze leveranciers om dit loongat gezamenlijk te dichten. Daarnaast zijn we verder­gegaan met het in kaart brengen van het leefbaar loongat bij de rest van onze bananen. Het doel is om in 2022 100% van de producenten van onze bananen in kaart te hebben. Meer informatie over dit project en de gezamenlijke resultaten van de Nederlandse retailers die meedoen vind je hier.    

Onderzoek naar Italiaanse tomatenketen

Binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd besloten om het CBL en de vakbond FNV samen een risico- en impactanalyse te laten uitvoeren in de productieketen van Italiaanse ingeblikte tomaten. Hoewel Italië voor ons geen risicoland is, zijn er steeds meer signalen dat er mensen­rechten­risico’s kunnen zijn voor migranten werkzaam in deze sector. Het doel van de analyse was om de specifieke risico’s op de schending van mensenrechten in kaart te brengen. De onderzoeks­resultaten en een gezamenlijk actieplan (new window) voor Nederlandse retailers om positieve verandering in gang te zetten, zijn hier terug te vinden. 

IMVO Convenant Sierteelt

Ook is Albert Heijn de eerste retailer die het IMVO Convenant voor de Sierteelt­sector (new window) heeft ondertekend. In 2021 zetten we binnen het convenant onder andere de volgende stappen:

 • Due diligence: Als hulpmiddel heeft het IMVO Convenant Sierteelt een code of conduct opgesteld en een vragen­lijst voor leveranciers ontwikkeld om na te gaan op welke thema’s er mogelijk duurzaam­heids­risico’s spelen. Beide kunnen worden gebruikt ter onder­steuning van het due diligenceproces. 

 • Leefbaar loon: In een pilot werden 27 sierteelt­produ­centen in Ethiopië, Oeganda of Kenia getraind op het onder­werp leefbaar loon en een reken­methode om te berekenen hoe groot het leefbaar­loongat in hun regio is. De inzichten dienen als basis voor een nieuw project in 2022.

 • Gewasbescherming: Het convenant wil een methodiek ontwikkelen voor het meten van milieu-impact. Voor een sectorbrede en efficiënte manier van werken, heeft het convenant zich ingezet op het ondersteunen van het topsector­project Milieu Indicator Gewas­bescherming (MIG).

Samenwerking Tony’s Open Chain

Eind 2018 sloot Albert Heijn zich met het eigen chocolademerk Delicata als eerste aan bij het Open Chain platform, opgezet door Tony’s Chocolonely. Voor onze Delicata chocolade uit Ghana en Ivoorkust kopen wij sindsdien door Rainforest Alliance (UTZ) gecertificeerde cacao in volgens de 5 samenwerkings­principes van Tony’s Open Chain. Dit betekent onder andere dat alle cacaobonen in onze Delicata-repen volledig traceerbaar zijn, dat we actief op zoek gaan naar gevallen van kinderarbeid en deze tegengaan, dat we boeren trainen op vakmanschap en duurzame landbouw en dat we langdurig samenwerken met dezelfde partner­coöperaties. Bovendien is er voor deze bonen een extra premie betaald boven op de certificerings­premie en marktprijs. Sinds 2021 kopen we ook de cacaoboter voor witte chocolade in volgens de principes van Tony’s Open Chain.

In 2019 kocht Albert Heijn bij de coöperaties van Tony's Open Chain 1.500 ton cacao­bonen en in 2020 iets minder, zo’n 1.174 ton bonen. In 2021 was dat gestegen tot 2.750 ton. Deze toename werd mede ingegeven door de productie van cacao­boter voor witte chocolade. In 2022 verwachten we 3.000 ton cacao­bonen in te kopen bij de partner­coöpera­ties van Tony’s Open Chain.

Meer informatie over de samenwerking met onze partnercoöperaties binnen Tony's Open Chain delen we in ons Delicata rapport (new window) en de laatste ontwikkelingen staan in ons Mensenrechten due diligence rapport 2021 (new window).

Samenwerking Seafood Task Force

Via Ahold Delhaize is Albert Heijn lid van The Seafood Task Force (STF), een coalitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties die werd opgericht na berichten over moderne slavernij in de keten van vis en schaaldieren in Azië. STF wil de transparantie in de keten vergroten en vissers en kweek­bedrijven controleren op de naleving van sociale- en milieu­standaarden. Traceerbaarheid is daarbij een belangrijke stap. We doen mee aan een pilot gericht op het traceren van garnalen die gekweekt worden in Vietnam. In 2021 testten we, samen met onze leveranciers, het TruTrace-instrument dat STF samen met WWF ontwikkelde om garnalen tot aan de kwekerij elektronisch te kunnen traceren. Dat wordt gevolgd door een onderzoek naar de sociale en milieu­omstandigheden op deze kwekerijen, waarbij onder andere wordt gekeken naar gedwongen arbeid en kinderarbeid, werkuren, lonen en toeslagen, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en landconversie. In 2022 gaan we verder met het testen en gebruik van TruTrace en de audit, maar nog een stap verder in de keten; bij de visserij naar de uit de zee afkomstige ingrediënten (vismeel en visolie).

Ketenonderzoek

Al onze eigen merk­leveranciers vragen we om aan onze eisen van duur­zaam­heid te voldoen. Toch lost dat niet altijd alle proble­men op. Om te zorgen dat beter eten positief uitpakt voor iedereen, doen we ook onafhankelijk onder­zoek naar de ketens van producten uit risico­landen. In zo’n onderzoek spreken we onder andere met lokale werk­nemers en belanghebbenden. Zo brengen we mogelijke risico’s in kaart, zoals slechte arbeids­­omstandig­heden en impact op het milieu. Vervolgens maken we met de leveranciers een actie­plan om de omstandig­heden te verbeteren. Zo krijgen we goed in beeld wat er moet gebeuren en kunnen we sneller ver­an­deringen doorvoeren. Met als resultaat een duurzamere keten voor iedereen. 

We hebben de ambitie om ieder jaar 6 ketens uit risicolanden onafhankelijk te laten onder­zoeken. Vanwege de Covid-19-pandemie lukte het in 2020 helaas niet om 6 ketens te onder­zoeken. Aangezien de pandemie in 2021 nog altijd belem­meringen met zich meebracht, hebben we ons bewust gericht op 3 ketens: bananen, tomaten­puree en wijn.

De keuze viel op bananen, omdat dit het meest verkochte fruit in onze winkels is en zowel het product als belangrijkste land van oorsprong Colombia een hoog risiconiveau hebben. Bovendien hebben we met de leverancier al een lange samenwerking en zagen we daarmee een goede kans om eventuele issues te onderzoeken. Ook voor onze Zuid-Afrikaanse wijn kozen we omdat er veel vraag naar is in onze supermarkten en omdat zowel het product als het land een hoog risiconiveau hebben. 

Voor tomatenpuree namen we deel aan het onderzoek dat binnen het IMVO Convenant Voedingsmiddelen werd uitgevoerd door de onafhanke­lijke partij ImpactBuying. In 2022 willen we de mogelijke risico’s of negatieve impact in de ketens van blauwe bessen, boontjes en verse fruit­salades analyseren. Voor een aantal producten worden verschillende leveranciers onderzocht.

In 2021 werkten we samen met Cordaid (voorheen ICCO) bij het in kaart brengen van mogelijke sociale en milieurisico’s voor mensen werkzaam in onze wijn en bananenketen. Inmiddels zijn wij gestart met gesprekken met onze leveranciers om actieplannen op te stellen. Hieronder een korte samenvatting van de analyse van de mogelijke risico’s en negatieve impact in de ketens van bananen en wijn. Alle keten­onderzoeks­resultaten zijn te vinden in ons Mensenrechten due diligence rapport 2021 (new window). 

Impactanalyse in keten van bananen

Volgens de risico- en impact­analyse van Cordaid worden de mensen­rechten op beide onder­zochte bananen­plantages in Colombia gerespec­teerd. Het management van de plantages houdt zich aan alle erkende inter­nationale richt­lijnen en ver­dragen en op de meeste terreinen werden geen negatieve effecten geconstateerd. Om toekomstige negatieve effecten te voor­komen of vermin­deren, werden aanbevelingen gedaan op het gebied van lonen, water, gewas­bescher­mings­middelen en de relatie met lokale gemeen­schappen. Daar­naast zetten we ons – als onder­tekenaar van het IMVO Convenant Voedings­middelen – in voor een leefbaar loon voor arbeiders in de bananenteelt.

Impactanalyse in keten van wijn

In Zuid-Afrika is 95% van onze eigen merk wijnproducenten al BSCI-gecertificeerd. 73% is naast BSCI ook WIETA-gecertificeerd. Ook op de onderzochte druiven­boerderijen en wijn­makerij in Zuid-Afrika werden de mensen­rechten gerespecteerd. Hier werden aan­bevelingen gedaan op het gebied van lonen, huis­vesting van seizoens­arbeiders en gewas­beschermingsmiddelen.