Klimaat

Wereldwijd merken we de effecten van klimaat­verandering; de aarde warmt sneller op dan ooit en dit heeft grote gevolgen voor milieu, mens en dier. Menselijke activi­teiten hebben grote invloed op de opwarming van de aarde door de broei­kas­gassen die we samen uitstoten. Het is dan ook van belang dat we samen onze verant­woor­de­lijkheid blijven nemen en in actie komen om onze uitstoot sterk te verminderen.

Om de CO2-uitstoot goed in kaart te brengen, delen we de activiteiten waarbij CO2 vrijkomt op in activiteiten uit 3 verschillende scopes. In scope 1 valt directe CO2-uitstoot, veroorzaakt door alle eigen activiteiten binnen Albert Heijn; bijvoorbeeld door het gebruik van onze kantoren en winkels. In scope 2 valt indirecte uitstoot; dit is uitstoot door bijvoorbeeld de opwekking van elek­trici­teit in installaties die niet bij Albert Heijn horen maar waar wij de elek­trici­teit van gebruiken. In scope 3 valt uitstoot van activi­teiten binnen onze ketens, maar die geen eigendom zijn van- of beheerd worden door Albert Heijn.

In 2019 commit­teerden we ons - met moeder­bedrijf Ahold Delhaize - aan het Science Based Targets initiative (SBTi) (new window). Zij hebben een raamwerk dat helpt te specificeren hoeveel en hoe snel organi­saties hun CO2-uitstoot moeten verminderen om in 2050 binnen de maximale tempera­tuur­stijging van 2°C, maar liever 1,5°C te blijven. In 2020 beoordeelde en keurde het SBTi de doel­stellingen vanuit Ahold Delhaize op reductie in CO2-uitstoot goed. Dit zijn absolute doel­stellingen die moeten worden gehaald ongeacht de groei die we maken.

De doelstellingen van Ahold Delhaize, Albert Heijn en andere lokale dochter­bedrijven zijn als volgt:

  • We verminderen de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2) tussen 2018-2030 met 50%

  • We verminderen de CO2-uitstoot van onze keten (Scope 3) tussen 2018-2030 met 15%

  • Onze eigen bedrijfsvoering (Scope 1 en 2) is volledig klimaatneutraal in 2040

  • Onze keten (Scope 3) is volledig klimaatneutraal in 2050

Uitstoot verminderen doen wij in verschillende onderdelen van onze eigen productie­keten, distributie­centra, in transport, logistiek en in de winkel. We kijken positief terug op 2021; door de overstap naar groene windenergie uit Nederland voor alle eigen Albert Heijn winkels in Nederland en België, in onze distributie­centra, HSC’s en kantoren konden we onze uitstoot flink reduceren. De komende jaren gaat de reductie van uitstoot uitdagender worden. In scope 1 en 2 hebben we al veel veranderingen kunnen doorvoeren. Scope 3 komt goed op gang; maar hier zitten ook de uitdagingen om data­verzameling te organiseren met leve­ran­ciers. Daarnaast zijn er vaak grote kosten verbonden aan het doorvoeren van reductie­maatregelen bij de leveranciers. Een mooie uitdaging waar we ook in 2022 hard aan gaan werken.

Door Covid-19 was - en is - materiële schaarste nog steeds een groot probleem. Dit zagen we bij onze vaste leveranciers voor winkel­materialen en leveranciers van het materiaal voor de bouw van onze (elektrische) vrachtwagens. Leveran­ciers konden soms voor langere periodes geen producten leveren of produceren door sluitingen, ziekte en/of grond­stoffen­tekort. Dit resulteerde in leverings­problemen van winkel­onderdelen van bijvoorbeeld nieuwe koel­installaties, meubels en verlichting. Net als het materiaal dat nodig was voor het in gebruik nemen van nieuwe, duur­zamere trans­port­middelen. In de winkel konden we dit oplossen door onze voorraden van materiaal te vergroten, en dit aan te houden als reserve. In ons transport zijn we gelukkig efficiënt en creatief en konden we snel schakelen waardoor het inzetten van nieuwe, duur­zamere transport­middelen iedere keer lukte. We zijn trots op iedereen die hier zijn steentje aan heeft bijgedragen.

De totale CO2-uitstoot van Albert Heijn in scope 1 en 2 was in 2021 19 kilogram CO2 per m2 winkel­vloer­oppervlak. Dat is een enorme verlaging vergeleken met de 218 kilogram CO2 per m2 verkoop­oppervlak in 2020. Deze reductie is groten­deels te danken aan onze overstap op groene wind­energie uit Nederland. Een stap waar we blij mee zijn. En groene energie of niet, we blijven ons natuurlijk ook volop inzetten voor het verminderen van ons energieverbruik. 

  • *In scope: eigen winkels, DC’s, kantoren. Niet in scope: franchise winkels, AH bezorgservice, goederentransport

Terugdringen CO2-uitstoot in onze winkels

We werken iedere dag aan het zuiniger omgaan met energie. Zo verlagen we bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van al onze winkels door gebruik te maken van nieuwe technieken en minder schade­lijke materialen. Zo besparen we elek­triciteit én verduur­zamen we het koelen en ver­warmen van onze winkels.

Elektriciteitsbesparing in de winkel

Hoe minder stroom we gebruiken, hoe minder we hernieuw­baar hoeven op te wekken. Daarom doen we er al jaren alles aan om ons elektrici­teits­verbruik terug te dringen. Door de jaren heen hebben we 75% van al onze winkels uitgerust met LED-lampen die gemiddeld 50% elektriciteit besparen. In 2021 verbruikten we per winkel gemiddeld 300 kWh per m2 vloer­oppervlak. We verwachten dat we in 2050 moeten voldoen aan de nieuwe wettelijke normering van maximaal 150 kWh/m2.

Ondanks de stappen die we maken, blijft het een uitdaging. We maken namelijk steeds meer gebruik van technologieën die energie kosten: elektronische schapkaarten, televisieschermen en het vergroten van de verse winkelbeleving waardoor meer producten moeten worden gekoeld. Het is dus duidelijk dat we meer stroom moeten gaan opwekken via zonne­panelen en/of onze eigen windmolens. In 2021 hebben we 5 extra winkels uitgerust met zonne­panelen op het dak, wat het totaal brengt op 30 winkels. In 2022 komen hier 3 winkels bij.

Onze winkels duurzaam verwarmen

We werken toe naar gasloze winkels. Aardgas – een fossiele brandstof – stoot namelijk opgeslagen CO2 uit wanneer het wordt verbrand voor gebruik. Al sinds 2010 (ver)bouwen we onze nieuwe winkels (aard)gas vrij, waardoor inmiddels driekwart van onze winkels van het gas af is. Daarnaast maken we gebruik van nieuwe technologieën waardoor sinds 2021 al meer dan 600 Albert Heijn-winkels de rest­warmte van hun koelingen kunnen opslaan. Deze warmte wordt vervolgens gebruikt om de­rest van de winkel te verwarmen. In 2022 verbouwen we nog eens 125 winkels, zodat ze van het gas kunnen. Om het voor de klant makkelijker te maken om een bewustere keuze te maken over duurzamer vervoer hebben we met Eneco een samen­werkings­overeenkomst bereikt voor de aanleg van 240 elektrische laad­plekken bij Albert Heijn-winkels in 2022. Daarnaast willen we in 2023 dat al onze winkels in Nederland en België van het gas af zijn. Hiermee bereiken we een extra CO2-reductie van 1,8% ten opzichte van de totale uitstoot.

Onze winkels duurzaam koelen

Het koelen van producten kost veel energie. Daarom besparen en verduurzamen we deze energie zoveel mogelijk. Zo hebben wij alle wandkoelingen afgedekt met koeldeuren. De bijdrage van verschillende koelmiddelen aan het broeikaseffect, wordt vergeleken op basis van het GWP (Global Warming Potential). De meeste koelvloeistoffen zijn erg chemisch en hebben een hoge CO2-uitstoot. Daarom maken we nu al in 58% van onze winkels gebruik van CO2 als natuurlijke koelvloeistof, omdat dit een veel lagere GWP heeft en dus minder vervuilend is dan chemische koelmiddelen.

Terugdringen CO2-uitstoot bij transport, logistiek en distributie

De transportsector gaat op dit moment door een belangrijke transitie. De vraag naar transport groeit, door onder andere steeds meer thuis­bezorgingen. Tegelijker­tijd wil iedereen de uitstoot van transport zoveel mogelijk terug­dringen. Dat maakt dat we op transport - zoals voor het bevoor­raden van winkels en het thuis­bezorgen van bood­schappen -, logistiek en distributie zo veel mogelijk verduur­zamen. Door alle initiatieven redu­ceerden we in 2021 de relatieve uitstoot (de hoeveelheid CO2-uitstoot per getransporteerd product) met 10% ten opzichte van 2018 (-1,5% t.o.v. 2020).

Steeds duurzamer transport

We zijn vastbesloten om snel grote stappen te zetten richting emissievrij transport. Daarvoor zetten we verschillende methoden in. Ten eerste natuurlijk het verminderen van onze transport­kilometers. Door inno­va­tieve transport­planning verminderen we onnodige kilo­meters en dus CO2-uitstoot. In 2021 creëerden we nog betere aansluitingen tussen planning en realisatie. Zo zijn we nu in staat om het transport tussen onze distributie­centra en HUB’s korter-op-de-kist te plannen: dit houdt in dat we de planning steeds korter voor het uitrijden van de vracht­wagens maken en opleveren. Op deze manier sluiten de planningen veel beter aan op de realiteit en kunnen we onnodige kilometers besparen.

Daarnaast zetten we in op elektrisch be­voor­raden. Nederlandse steden maakten in 2021 afspraken om de lucht­kwaliteit te verbeteren door zero emissie zones voor goederen te definiëren. Op termijn mogen er alleen nog volledig emissie­vrije bestelbussen en vracht­wagens door deze (binnen)steden rijden. Elektrisch rijden lijkt een belangrijke oplossing te zijn om emissievrij winkels te kunnen bevoor­raden en thuis te bezorgen. Een elektrische vracht­wagen bespaart in vergelijking met een diesel vrachtwagen bij stedelijk gebruik 75.000 kg CO2 per jaar per truck.

  • In 2021 zijn er 2 extra elektrische vrachtwagens gaan rijden voor Albert Heijn. Vervoerder Euser rijdt nu met een volledig elektrische trekker-trailer combinatie. En vervoerder Simon Loos en Mercedes-Benz rijden voor Albert Heijn een veldtest met een innovatief voertuig; deze wagen heeft onder andere een extra groot batterijpakket waarmee nog grotere afstanden afgelegd kunnen worden. In totaal rijden er nu 8 elektrische vrachtwagens voor Albert Heijn. In 2022 willen we dit uitbreiden naar een totaal van 20 elektrische vrachtwagens.

  • Met vervoerder Cornelissen en TIP Trailer Services testen we een door Schmitz-Cargobull gebouwd prototype koeltrailer die volledig elektrisch werkt, en zelf ook elektriciteit kan opwekken tijdens een rit. Er is geen dieselmotor meer nodig en verse boodschappen kunnen in deze trailer dus worden gekoeld zonder uitstoot.

  • In samenwerking met Demonstratie Klimaattechnologieën en innovaties in Transport (DKTI-transport) realiseerden we een pilot met elektrische en plug-in hybride vrachtwagens. Deze sluiten we in 2022 formeel af. De elektrische vrachtwagens in Zaandam blijven rijden, en de prototypes plug-in hybriden gaan terug naar de fabrikant DAF voor verdere ontwikkeling. Bekijk het filmpje voor meer informatie over deze pilot en de resultaten hier.

Maatschappelijke uitdagingen van elektrisch transport

Meer elektrisch bevoorraden kunnen we niet alleen. Oplaadmomenten moeten we heel precies plannen en daarvoor zijn we afhankelijk van de locaties van oplaadpunten. Om meer elektrische vrachtwagens te laten rijden, moet er in Nederland dan ook gewerkt worden aan voldoende oplaadstations, oplaadpalen en aansluitingen op het elektriciteitsnet.

Onze distributielocaties zijn de meest effectieve locaties om de batterijen van elektrische trucks op te laden. Hier kunnen we onder andere laadpalen plaatsen op (overnachtings)parkeer­plekken van vrachtwagens en het oplaad­moment goed inplannen zodat chauffeurs hiervoor niet hoeven om te rijden. Onze stroom­vraag op distributie­locaties zal daarom toenemen. Het lokale en regionale elektriciteits­net is steeds minder instaat om voldoende vermogen te leveren. Hier zit een grote uitdaging die we nu maximaal inzichtelijk aan het maken zijn door voor al onze locaties ‘energie­paspoorten' op te stellen. Hierin stellen we de huidige status van de aansluiting, energie­verbruik en piek­vermogens­vraag vast en kijken we vooruit hoe het in de toekomst kan veranderen (o.a. door van het gas af te gaan en zelf meer groene stroom op te wekken). Op ons distributie­centrum in Pijnacker hebben we de oplaad­infra­structuur op deze manier al in orde gebracht.

We hopen dat de overheid de komende jaren flink investeert in het upgraden van het elektriciteits­net en het opleiden van technisch personeel. Zo kunnen we samen met onze vervoerders op grote schaal de overstap maken van diesel naar elektrische vracht­wagens, de nodige oplaad­infra­structuur aanleggen en daarmee bijdragen aan een beter milieu, en verbetering van luchtkwaliteit.

Zoveel mogelijk biobrandstoffen

Om de huidige transporten al zo schoon mogelijk uit te voeren, zetten we daar zoveel mogelijk biobrandstoffen voor in. Sinds 2021 hebben wij 40 extra vrachtwagens (totaal 240) die rijden op milieuvriendelijkere brandstof LNG. 100 vrachtwagens hiervan rijden op 20% vloeibaar biogas (bioLNG). Dit betekent dat 12% van al onze gereden kilometers werd gereden door vrachtwagens op bioLNG. In 2022 verwachten we onze winkels te laten bevoorraden door 30 extra vrachtwagens op LNG, waarvan nog meer vrachtwagens gaan rijden op een aandeel bioLNG en waarvan het aandeel wordt verhoogd van 20% naar 30%. Ook rijdt er een hybride truck die ongeveer 40 winkels per week stil en emissievrij bevoorraadt.

Verduurzaming van transport vrachtwagens

 

2020

2021

Target 2022

Aantal vrachtwagens dat rijdt op LNG (incl. vrachtwagens op blend bioLNG)

200

240

270

Aantal vrachtwagens dat rijdt op blend bioLNG

65 op 20% blend

100 op 20% blend

230 op 30% blend

Aantal elektrische vrachtwagens

6

8

20

Verduurzaming transport brandstoffen

Aandeel km’s

2018

2019

2020

2021

% Diesel

89,96

83,71

83,83

82,78

% LNG

9,72

15,94

15,85

16,92

% Hybride

0,23

0,17

0,14

0,08

% Elektrisch

0,09

0,18

0,18

0,22

BREEAM-certificaat

Daarnaast zetten we stappen op andere delen van onze logistiek en distributie. Zo investeren wij in de nieuwste technieken en hebben we voor 7 home shop centers, 5 AH distributie­centra en het hoofd­kantoor in Zaandam een BREEAM in use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) certificaat ontvangen. Dit is een duurzaam­heids­­keurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale klimaat­impact. De ontvangen certificaten en bij­behorende scores gebruiken we nu als startpunt voor onze doel­stelling om uiteindelijk alle logistieke centra op een score te krijgen van minimaal een very good (3 sterren) en het hoofd­kantoor een minimale score van excellent (4 sterren).

“We zijn vastbesloten om snel grote stappen te zetten om winkels schoon en stil te bevoorraden. De afgelopen jaren testten we elektrische vrachtwagens en we zijn positief over opschaling in de toekomst. In 2021 blijven we zoveel mogelijk inzetten op biobrandstoffen, zodat we ook nu al zoveel mogelijk doen voor een betere wereld voor iedereen.”

Peter Leegstraten, manager transport.

Terugdringen van CO2-uitstoot van onze productieketens

Maar 4% van onze voetafdruk komt uit directe en indirecte uitstoot van onze eigen operaties (scope 1 en 2). 96% van onze voetafdruk komt uit onze keten (Scope 3). Daarom werken we ook aan het verminderen van deze uitstoot. Wel hebben we minder invloed op deze uitstoot, omdat die wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld onze leveranciers en hun toeleveranciers.

Daarom hebben wij - in lijn met het SBTi – in 2021 twee derde van onze eigen merk­product-leveranciers betrokken bij onze CO2-doel­stellingen. Vanaf 2021 meten zij jaarlijks hun CO2-uitstoot en rapporteren en ontwikkelen ze een reductie­plan met concrete doel­stellingen. We zijn afhankelijk van onze leveranciers om de uitstoot van onze ketens in kaart te brengen. Het meten van CO2-uitstoot is niet eenvoudig, en het vergt kennis om dit op de juiste manier te meten en te rapporteren. Het is een uitdaging om dit op een efficiënte manier te organiseren. We zijn blij te merken dat onze leveranciers het ook belangrijk vinden om dit samen met de hele keten of sector op te pakken.

Steeds meer klimaatneutrale producten

We verkopen al een aantal jaar klimaatneutrale koffie en sinds begin 2022 zijn al onze bananen ook klimaatneutraal, van plantage tot en met de winkel. Alle partijen in de bananenketen hebben CO2-reductieplannen geformuleerd en werken aan de reductie van minimaal 25% CO2-uitstoot in 2030. Hiervoor werken we samen met Climate Neutral Group (CNG, onderdeel van Anthesis). De resterende CO2-uitstoot die vrijkomt tijdens de productie, het transport, het rijpingsproces en de presentatie in de winkel compenseren we door bij te dragen aan Gold Standard en VCS gecerti­ficeerde klimaat­projecten. Zoals het aanplanten en beschermen van bos of het opwekken van duurzame energie.

In 2022 volgen nog meer klimaatneutrale producten. Om klimaatneutrale producten te bereiken, verminderen we ten eerste de impact van een specifieke keten op het klimaat zoveel mogelijk. Naast compensatie van resterende uitstoot stellen we altijd de eis dat leveranciers blijven reduceren. Wij betalen nu ongeveer 10 euro per ton aan over­gebleven CO2-uitstoot; een extra prikkel voor ons en onze leveranciers de uitstoot nog sneller te verminderen.

Footprint Challenge creëert bewustzijn collega’s

We vinden het niet alleen belangrijk dat het bewustzijn onder onze klanten groeit over hun impact op de wereld, maar ook onder onze collega’s. Daarom hebben we in 2021 met onze collega’s meegedaan aan de Albert Heijn Footprint Challenge, georganiseerd met The Footprint Challenge. De challenge duurde in totaal 6 weken, elke week stond in het teken van 1 van de Beter eten-thema’s. Door ver­schillende challenges werden onze collega’s uitgedaagd om kleine veranderingen te maken in hun gewoontes waarmee ze hun ecologische footprint konden verkleinen. In totaal hebben we 5.743 duurzame acties uitgevoerd en daarmee hebben onze medewerkers hun ecologische footprint met 6% gereduceerd tijdens de challenge. Een mooi resultaat!

Reductieplannen in 2022

In 2022 hebben al onze grootste eigen merk­leveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen. Het is belangrijker dan ooit om de klimaatcrisis aan te pakken in samenwerking met de hele keten. Sinds het Intergovernmental Panel on Climate Change-rapport van augustus 2021 zien we dat we meer en sneller moeten werken aan CO2-reductie. We verwachten dan ook een nieuwe doelstelling die past bij het ambitieuzere scenario van streven naar maximaal 1,5°C opwarming in plaats van 2°C in 2030. Volgens de doelstellingen van het SBTi betekent dit waarschijnlijk dat wij in 2030 zo’n 30% tot 50% van onze CO2-uitstoot in scope 3 gereduceerd moeten hebben.