Beter voor Natuur & Boer-programma's

Iedere dag zetten we ons in om onze vers­ketens (vlees, gevogelte, zuivel, eieren, groente en fruit) zo duurzaam, transparant en eerlijk mogelijk te maken. Daarom ontwikkel­den we het Beter voor Natuur & Boer-programma. Daaronder vallen 4 unieke en directe samen­werkingen met onze Nederlandse boeren en telers:

 

We hebben lang­durige samen­werkingen met bijna 450 melk­vee­houders, 100 varkens­boeren, 200 pluim­vee­hou­ders en 360 groente- en fruit­telers. Samen investeren we in smaak, kwaliteit, innovatie, dieren­welzijn, klimaat en bio­diversiteit, vaak al generaties lang. Binnen het programma maken we afspraken over onder andere duur­zaam­heid, inno­vaties en het verdien­vermogen binnen onze voedsel­keten. De basis is een gezonde prijs voor elke boer en teler, in elk seizoen. Nu en in de toekomst. Zo laten we samen de aarde beter achter. Klanten kunnen bewust kiezen voor de duurzamere keuze, door het ‘Beter voor Natuur & Boer’ logo op producten in de winkel.

“De producten uit het Beter voor Natuur & Boer programma zijn geweldig. Ze zijn met trots en met zorg voor dier en natuur gemaakt door onze eigen boeren en telers en met een gezond verdienvermogen voor alle betrokkenen in de keten, nu en in de toekomst. Zo kan de klant met een gerust gevoel producten bij ons kopen. Samen laten we de wereld een stukje mooier achter.”

Constantijn Ninck Blok, directeur logistiek & keten. 

Beter voor Koe, Natuur & Boer

Het Beter voor Koe, Natuur & Boer-programma ont­wik­kelden we in samen­werking met onze leveran­ciers en zuivel­verwerker Royal A-ware. Met dit programma willen we duur­zamere stappen in de melk­vee­houderij stimuleren zodat we steeds duur­zamere zuivel kunnen produ­ceren met aan­dacht voor dieren, klimaat en melkveehouders.

Voor koeien en kalfjes moet goed worden gezorgd en ze moeten natuurlijk gedrag kunnen vertonen. Zo moeten alle melk­koeien voldoende weide­gang krijgen. Dit houdt in dat koeien jaar­lijks minimaal 120 dagen, 6 uur per dag kunnen grazen in het grasland. In de praktijk is het aantal dagen dat koeien in de wei staan gemiddeld 170 dagen. Voor de natuur werken we aan het verkleinen van de CO2-voet­afdruk van de melk­vee­houders. Door niet meer te ploegen wordt CO2 vastgelegd in de bodem en met speciale zaden bevorderen boeren de bio­­diversiteit van de bodem en ontstaat er kruiden­rijk grasland. Minimaal 10% van de hectares grasland moet bij onze boeren bestaan uit kruiden­rijk grasland. Wij zorgen voor een goed verdien­model voor de boer, met realistische vergoedingen. Bekijk hier het beoordelings­schema (new window) om een beeld te krijgen van al onze voorwaardes.

Een pilot in 2021 waarbij koeien in de eerste plaats gehouden worden voor de productie van melk, en uiteindelijk ook voor Nederlands geproduceerd rundvlees, bleek uitdagend. De vraag van de klant bleek namelijk zo groot, dat er te weinig melk­koeien beschikbaar waren om hieraan te voldoen. Dit benadrukte voor ons nogmaals dat vertrouwen in de keten van groot belang is en dat nieuwe keten­samen­werkingen tijd kosten.

Beter voor Kip, Natuur & Boer

Eén van onze jongste programma’s is het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma dat we in 2021 startten. Het doel is om de productie­keten van kippen­vlees verder te ver­duur­zamen en trans­parant te maken. In inspirerende sessies met een klank­bord­groep van pluim­vee­houders, leveran­ciers, experts en collega’s ontwikkelden we dit programma.

In 2021 organiseerden we een webinar waarin we het programma aan bijna 200 pluimvee­houders konden uitleggen. Via het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma gaan we een exclusieve samen­werking aan met deze pluim­vee­houders en pluimvee­verwerkings­bedrijf Plukon Food Group.

Binnen het programma (new window) zorgen we ervoor dat alle pluim­vee­houders over­stappen naar 1 ster Beter Leven en voldoen aan de normen die gesteld worden voor scharrel kippen. Dit houdt in dat alle kippen een overdekte uitloop hebben, en van een lang­zaam groeiend ras zijn. Op natuur zetten we stappen op vermindering van CO2 -uitstoot met als doel om in 2030 minimaal 15% minder CO2 uit te stoten in vergelijking met 2018. Daarnaast hebben we samen met de boeren een gezond verdien­model ontwikkeld, voor op de lange termijn. Dit doen we zodat pluimveehouders ook op een verant­woorde manier kunnen ver­duur­zamen. Alle stappen die we zetten worden nauw­keurig bij­gehouden in een informatie­systeem. Via tech­nieken zoals blockchain en DNA-tracering maken we de hele kippen­keten transparant en weten we precies waar ons vlees vandaan komt. 

Ieder programma onder Beter voor Natuur & Boer-programma willen we ont­wikkelen zodat het boeren of telers zowel aan­spreekt als uitdaagt. Bij pluim­vee vragen de stappen die wij willen zetten op huis­vesting, bijvoor­beeld vaak om grote investeringen. Wij moeten daar rekening mee houden in het programma en een toe­komst­perspec­­tief bieden voor de boer. Daarnaast is de afweging van klimaat en dieren­welzijn soms lastig. Van kippen die buiten lopen ver­dwijnen mineralen uit mest bijvoorbeeld in de lucht en in de bodem, wat schadelijk kan zijn voor het milieu. In een stal worden de mineralen opgevangen en her­gebruikt. Maar dan moeten de kippen dus binnen­blijven én een stal gebruikt weer meer energie. Best uit­dagend dus om hier een goede balans in te vinden.

Beter voor Varken, Natuur & Boer

In 2021 ontwikkelden we ook het Beter voor Varken, Natuur & Boer-programma. Deze unieke, directe samen­werking startten we met 100 van onze vaste varkens­houders en vlees­verwerker Vion Food Group. In samen­werking gaan we de komende jaren een flinke stap vooruit op het gebied van dieren­welzijn, CO2-uitstoot, circu­lari­teit en biodiversiteit. We zijn er ook trots op dat we - samen met de klank­bord­groep en ambassa­deurs van het programma - tot een samen­werking zijn gekomen.

Met het Beter voor Varken, Natuur & Boer-programma leggen we de lat hoog als het gaat om dieren­welzijn. Ons eigenmerk vers varkens­vlees heeft minimaal 1 ster van het Beter Leven-keurmerk. Dit betekent dat de varkens in lichte stallen leven en extra ruimte hebben. Op natuur stellen we ook hoge eisen aan onze boeren; deel­nemende varkens­houders stappen over naar groene stroom en werken zoveel mogelijk circulair. Een belangrijk deel van het varkens­voer bestaat uit voedsel­producten die niet meer geschikt zijn voor mense­lijke consumptie, zoals groente- en fruit­resten en oud brood. Daarnaast wordt alle palm­olie en soja in het voer op een verant­woor­delijke manier geproduceerd. De bio­diversiteit op en om bedrijven wordt vergroot, boeren gaan insecten­hotels en vogel­nest­kasten plaatsen en bloemrijke akker­randen inzaaien. De basis van het programma is een gezond verdien­model voor iedereen; waarin varkens­houders een stabieler inkomen hebben met meer financiële ruimte om zich te ontwikkelen.

“Door langdurige samenwerkingen aan te gaan met boeren kunnen boeren investeren in het houden van varkens met oog voor dier en natuur. Op deze manier maken wij beter varkensvlees bereikbaar voor al onze klanten.” 

Wim van Kemenade, manager vlees, vleesconserven, grill en steak.

Beter voor Natuur & Boer

Steeds meer Nederlanders hebben een voor­keur voor groente en fruit uit Nederland. Dat is lekker van smaak, vraagt minder trans­port én is verser door­dat produc­ten die vandaag worden ge­oogst, soms morgen al in de winkel liggen. Gelukkig komt 50% van onze verse groente- en fruit­producten uit Nederland. Zo dichtbij als mogelijk, en zo ver weg als noodzakelijk.

Met het Beter voor Natuur & Boer-programma willen we samen met meer dan 360 Neder­land­se groente- en fruit­telers de komen­de jaren flink gaan ver­duur­zamen. Zo maakten we afspraken met telers over energie­bespa­ring en het verkleinen van de CO2-voet­afdruk. Eén doel is om uiterlijk 1 januari 2023 100% LED-verlichting te hebben in alle kantoor­ruimtes en loodsen van telers. Daarnaast besteden we aandacht aan (bodem)bio­diversi­teit. We zaaiden akker­randen in met een opper­vlakte zo groot als 163 voetbal­velden. Ook hebben al onze 360 telers een insecten­hotel in hun voortuin staan. Het Beter voor Natuur & Boer-programma voor groente en fruit is uniek, omdat wij de vaste samenwerking opzoeken met de telers én met leveran­ciers. In uitdagende omstandig­heden gaan we altijd samen met onze telers in gesprek om daar goede af­spraken over te maken. Dit doen we altijd met het uitgangs­punt van een lang­durig gezond verdien­model in elk seizoen, nu en in de toekomst. Zo creëren we samen impact en zorgen we ervoor dat we zoveel mogelijk groente, fruit en aardappelen kunnen eten van eigen bodem.

Door verschillende typen bodems en gewassen bleek het in 2021 uitdagend om tot een ambitieus programma te komen. Maar door in gesprek te gaan met de groente- en fruit­telers, leveran­ciers en specialisten hebben we toch samen een mooi Beter voor Natuur & Boer-programma kunnen vormgeven.

“We komen allebei uit een gezin van worteltelers en werken al meer dan 18 jaar samen met Albert Heijn. Die lange samenwerking geeft vertrouwen. Daardoor kunnen we verduurzamen en ons familiebedrijf doorgeven aan de volgende generatie."

Mart en Arenda Ouwehand, worteltelers en onderdeel van Beter voor Natuur & Boer.

Het Beter voor Natuur & Boer-programma in 2022

De ontwikkeling van verschillende Beter voor Natuur & Boer-programma’s in 2021 geeft een mooie basis om in 2022 nog veel meer lekkere en duur­zamere producten te kunnen aanbieden. Binnen de zuivelketen praten we bijvoorbeeld verder met ambitieuze boeren om ideeën uit te wisselen over hoe we de zuivel­keten nog sterker en duurzamer kunnen maken. Zo willen we graag het aandeel van eigen opgewekte energie bij boeren vergroten. Ook stimuleren we hen te werken aan een gesloten CO2-kringloop op de boerderij, waarbij de CO2 die wordt uitgestoten gelijk is aan de hoeveelheid CO2 die wordt opgenomen in de bodem. In mei 2022 komen de eerste resultaten beschikbaar hoeveel CO2 er is vastgelegd in de bodem met het kruidenrijk grasland, en wat de totale uitstoot is van onze zuivel­keten. Met deze gegevens kijken we of de CO2-uitstoot is gecompenseerd door de vast­legging. Hiermee leggen we de fundering om vanaf 2022 stapsgewijs naar klimaat­neutrale melk te werken. Tot slot willen we in 2022 nog meer verbinding creëren tussen onze melkvee­houders en klanten, zodat ook klanten de passie van melkvee­houders voor hun koeien en kalfjes beleven.

In 2022 kunnen onze klanten ook de eerste varkens­vlees­producten in de winkel terugvinden die geprodu­ceerd zijn binnen het Varken, Natuur & Boer-programma. We willen grote stappen zetten op circulariteit met dier­voeding voor de varkens. Varkens zijn heel geschikt om voedsel op te eten dat niet meer geschikt is voor menselijke con­sump­tie. Het rest brood uit onze winkel wordt nu omgezet tot vee­voer in een alge­meen vee­voer producent. In 2022 onder­zoeken we of voedings­producten uit de levens­middelen­industrie, en producten die niet meer verkocht kunnen worden in de winkels, direct als voer kan worden gebruikt voor onze varkens binnen het Beter voor Varken, Natuur & Boer programma. We kijken er naar uit om samen met de groep van enthou­siaste varkens­houders en vlees­verwerker Vion Food Group een nieuw toekomst­visie te ontwikkelen in de keten van varkensvlees.   

Binnen het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma breiden we in 2022 het monitoren van de individuele kippen op gezondheid en welzijn verder uit. En we kijken ernaar uit om in 2022 de eerste kip­producten en groente- en fruit­producten binnen het Beter voor Kip, Natuur & Boer-programma en het Beter voor Natuur & Boer-programma in de schappen te zien liggen. Daarnaast hopen we een nieuw programma op te starten waar we hopen nieuwe legpluim­vee­­houders te mogen verwel­komen binnen het over­koepelende Beter voor Natuur & Boer-programma.